parallax background

Органи на здружението

УО на ИПА Скопје

Комисии на ИПА Скопје

goran milenkoski-04

Комисија за логистика и поддршка

Претседател: Горан Миленкоски
maja gjorgjievska-04

Комисија за меѓународна соработка и односи со јавност

Претседател: Маја Ѓорѓиевска
vasko trpeski-04

Комисија за Ипа ветерани/пензионери

Претседател: Васко Трпески
Milisav Mijalichikj-04

Комисија за спорт и активности

Претседател: Милисав Мијаличиќ

Надзорен одбор

УО на Македонија

Претседатели на региони