parallax background

Членство во ИПА

Членство во ИПА

Полноправен член на ИПА може да биде:

 • Вработен во МВР
 • Вработен во АНБ
 • Вработен во ОТА
 • Вработен во Финасиска полиција
 • Пензиониран припадник на МВР
 • Поранешни вработени во МВР кои имаат најмалку 7 години стаж и не се одстранети  од работа/не биле предмет на кривичен прогон
 • Поранешни вработени во МВР кои биле членови на ИПА кога напуштиле МВР

ИПА пријател може да биде:

 • Сопственик на компанија која е ИПА партнер
 • Управител/Директор на компанија која е ИПА партнер
 • Лице кое е вработено во компанија ИПА партнер а е задолжено за комуникација со ИПА или има дадено особен придонес во развивање на соработката помеѓу ИПА и компанијата
 • Член на ИПА од друга земја член на Меѓународната полициска асоцијација

Почесен член на ИПА може да биде:

 • Брачен другар или дете на починат полноправен член на ИПА
 • Вршител на јавна функција кој има дадено особен придонес во промоција на ИПА
 • Јавни личности кои имаат дадено особен придонес во промоција на ИПА и нејзините цели и задачи
 • Член на ИПА од збратимен регион

 

НАПОМЕНА: Втората и третата категорија на членови можат да станат членови само по претходна одлука на УО на Регион односно УО на националната секција.

 

За членство во ИПА потребно е:

 • Да се пополни ИПА пристапница која е достапна на Интранет и Интернет порталите на ipa.mk  и ipa-skopje.mk
 • Една фотографија како за пасош/лична карта
 • Уплатница од 720.00 денари за сите тие кои не се во редовен работен однос во МВР (ОТА, Финансова полиција, Пензионери, ИПА пријатели)
 • Доказ за остварени најмалку 7 години стаж во МВР или доказ за пензионирање од МВР

 

ИПА ЗНАЧКА

 • Пополнето барање за значка со приложена ф-копија од ИПА картичка или број на картичка
 • Оригинал или ф-копија од доказ за уплата на 990.00 денари на сметка на ДИЈАГ
 • Пропратен акт-писмо од другите региони до ИПА инфо центарот или овластеното лице за подготовка на списокот за нарачка

 

ИПА НАЛЕПНИЦА

 • Секој нов член добива една налепница за возило персонализирана со неговиот број на картичка
 • Секој член може да нарача уште најмногу две налепници за возило персонализирана со неговиот број на картичка и тоа: првата со уплата од 60 денари на ПАКУНГ
 • втората со уплата од 150 денари на ПАКУНГ
 • Секој член на ИПА може да има максимално 3 персонализирани налепници